ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.westerngreecefilmoffice.gr ανήκει στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης αποτελεί παραγωγή και ιδιοκτησία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτός από τις περιπτώσεις όπου επισημαίνεται  ρητώς η όποια άλλη προέλευση του περιεχομένου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν προβεί σε επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας, των οδηγών και πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.westerngreecefilmoffice.gr της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.westerngreecefilmoffice.gr της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τους λοιπούς χρήστες.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του χρήστη/επισκεπτών ιστοσελίδας και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου www.westerngreecefilmoffice.gr,  καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι δημοσιεύσεις στο σύνολό τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγχρόνως όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Σύμφωνα με αυτή δεν επιτρέπεται ολική ή μερική αντιγραφή του περιεχόμενου του Διαδικτυακού Τόπου για κερδοσκοπική χρήση, μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, για προσωπική ή δημόσια εμπορική χρήση. Σε περιπτώσεις μη κερδοσκοπικής ή μη εμπορικής χρήσης αρκεί να γίνεται μια αναφορά του URL του film office www.westerngreecefilmoffice.gr της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η ρητή και έγγραφη άδεια του Φορέα.

Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά  σας στοιχεία τα οποία εισάγεται στη φόρμα της αίτησής σας για την εγγραφή σας του διαδικτυακού τόπου www.westerngreecefilmoffice.gr  περιέχει δεδομένα (τα «Προσωπικά Δεδομένα») που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας Ν.4624/2019).

Η εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων σας γίνεται υπ’ ευθύνη σας. Με την εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Με την εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από το FILM OFFICE της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την εισαγωγή των στοιχείων σας στον οδηγό παραγωγής  και την αξιοποίηση τους σε μελλοντική χρήση από το FILM OFFICE της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύνανται να έχει πρόσβαση το προσωπικό το FILM OFFICE της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να λάβετε επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και σε άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες (ιδίως σε πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα και για την περίοδο διατήρησης).

2)Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να απαιτήσετε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, την συμπλήρωσή τους εάν αυτά δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή.

3) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εάν δεν υπάρχει κάποιος νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας.

4) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ζητήσετε την προσωρινή παύση ή την κατάργηση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το έγκυρο αίτημά σας θα σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά να μην τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.

5) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε να εναντιωθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ και τη δραστηριότητά μας για την αποστολή προωθητικών πληροφοριών. Εάν εναντιωθείτε, δεν έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορούμε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύει των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για την υποστήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή επιθυμείτε να σας παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ως άνω δικαιώματά σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (Links)

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε Διαδικτυακούς Τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των Διαδικτυακών Τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. 

Επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό τόπο παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ως εκ τούτου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.  Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των χρηστών της διαδικτυακής πύλης. Για το σκοπό αυτό, δε γίνεται καμία καταγραφή των στοιχείων σύνδεσης των απλών χρηστών με χρήση cookies ή άλλων μηχανισμών. Τα cookies τα οποία χρησιμοποιούνται από τη διαδικτυακή πύλη αφορούν μόνο την τρέχουσα συνεδρία των χρηστών και έχουν ως στόχο την υποβοήθηση και αξιοποίηση των συστημάτων διαμοιρασμού φόρτου εργασίας και υψηλής διαθεσιμότητας. Η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και μόνο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης της διαδικτυακής πύλης, μέσω του συστήματος Google Analytics. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος Google Analytics από το χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πρόσβασης τα οποία τυπικά καταγράφονται στα log files των εξυπηρετών ιστοσελίδων διέπονται από κανόνες προστασίας, αξιοποίησης και καταστροφής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στα πλαίσια επικοινωνίας των χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.westerngreecefilmoffice.gr της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τις υπηρεσίες της, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης των τηλεφωνικών αριθμών κλήσης του γραφείου του Film Office και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους προσωπικούς - υπηρεσιακούς λογαριασμούς τους. Η αποστολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε υπηρεσιακό ή ατομικό λογαριασμό υπάρχει πιθανότητα να μην φθάσει στον παραλήπτη για λόγους που δεν εμπίπτουν στο διαχειριστικό πεδίο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η χρήση διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, εξειδικευμένων προγραμμάτων προστασίας antivirus, firewalls, όπως επίσης και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι διακομιστές αλληλογραφίας, μπορούν να διοχετεύσουν το απεσταλμένο μήνυμα σε μη αναγνώσιμο προορισμό (φίλτρα διαχείρισης μηνυμάτων spam, κακόβουλης – ανεπιθύμητης αλληλογραφίας κ.τ.λ.).

Στα πλαίσια επικοινωνίας των χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.westerngreecefilmoffice.gr της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Film Office, παρέχεται επίσης η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω φόρμας επικοινωνίας. Η επικοινωνία αυτή αποθηκεύεται στη Βάση Δεδομένων με χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων ασφαλείας με σκοπό τον έλεγχο και την επίβλεψη της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος. Στη συνέχεια, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα στοιχεία αυτής της επικοινωνίας διαγράφονται.

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων εντός 72 ωρών από την παραβίαση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά o ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR)). Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

CIAK Δυτικής Ελλάδας

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημιούργησε το δικό της Film Office για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση ανάπτυξης οπτικοακουστικών παραγωγών της Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα γραφείο προσέλκυσης και υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών, το οποίο αποτελεί το σημείο πρώτης επαφής και αναφοράς κατά τη διάρκεια γυρισμάτων κινηματογραφικών παραγωγών στην Δυτική Ελλάδα.

 
©2024 CIAK Δυτικής Ελλάδας. All Rights Reserved.

Search